صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
روزمه استاد

Department of Applied Linguistics                                                                                  

Payame Noor University (PNU)                                                 

Lashgarak Road

Tehran, IRAN                                                                                           

E-mail: h_soleimanis@pnu.ac.ir

Cell Phone: (+98) 0912-253-53-68

 

EDUCATION

 

  2008  Ph.D.  Applied Linguistics, Isfahan University

  1996  M.A.  Applied Linguistics, Isfahan Azad University

  1993  B.A.  English Translation, Qom Azad University

 

ACADEMIC POSITIONS

 

   2008 – present    Assistant Professor

      Department of Applied Linguistics, Payame Noor University      

 

   1996-2005    Instructor 

      Department of English Literature and Translation, Qom Azad University

 

2002-2004       Vice chancellor for research

Faculty of Humanities, Qom Azad University

 

 

PUBLICATIONS

 

Books

 

Soleimani, H. (2009). Non-Parametric statistics for applied linguistics research. Tehran: Rahnama Press.

Soleimani, H. (2009). Practice advanced vocabulary in context. Tehran: Jungle Publication. in press

Soleimani, H. (2009). 2500 words: Teach yourself advanced vocabulary. Tehran: Rahnama Press.

Soleimani, H. (2005). EAP in Iran: SAMT EAP textbooks drawbacks. In Gh. R. Kiany & M. Khayamdar (Eds.), Proceedings of the first national ESP/EAP conference. Vol. 3. Tehran: SAMT Publication.

Soleimani, H. (2001). Language teaching methodology tests. 2nd  ed., Qom: Nasr Publication.

Soleimani, H. (1998). Language teaching methodology tests. Qom: Nasr Publication.

 

 

ترجمه

سليماني، ح. و ز. اميري. (آماده چاپ). معلم حرفه اي. نيكوليك و كبيج. تهران: انتشارات رهنما.

سليماني، ح. و ف. اسماعيل زاده. (1378). ادبيات داستاني: ساختار، صدا و معني.  لورانس پرين. تهران: انتشارات رهنما        

سليماني، ح. و م. حسن زاده. (1379). ادبيات انگليسي: شعر. لورانس پرين.  قم: نشر بخشايش.

سليماني، ح. و م. حسن زاده. (1379). انگليسي براي دانشجويان پيش دبستاني و دبستاني. منصور كوشا.  تهران: انتشارات پيك زبان

 

 

PUBLISHED PAPERS

 

Soleimani, H. S. Ketabi, & M. R. Talebinejad (2008). The noticing function of output in acquisition of rhetorical structure of comparison paragraphs of Iranian EFL students. Linguistik Online 32/2.

Ketabi, S., H. Soleimani, & M. R. Talebinejad (2008). The effect of output fronted activities to enhance noticing and acquisition of rhetorical structure of contrast paragraphs. Iranian Journal of Applied Linguistics.

 

 

RESEARCH PROJECTS

 

Soleimani, H. & F. Parvaneh. (2009). The effect of reactive and preemptive feedback in learning the elements of poetry. Qom Islamic Azad University.

Soleimani, H. & S. Ahady. (2009). Language needs analysis of architecture students and their satisfaction of English for Students of Architecture by SAMT. Qom Islamic Azad University.

 

 

CONFERENCES

 

"The Noticing Function of Output". Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation, and Foreign Language Teaching. University of Lodz, Poland. October 2008.

 

"Language Awareness and Noticing Hypothesis: Noticing Function of Output". The University of Hong Kong. July 2008.

 

"The Noticing Function of Output and Acquisition of Text Organization of Paragraphs".  11th International Conference on the EARLI Special Interest Group on Writing. Lund University, Sweden. 2008.

"EAP in Iran: Drawbacks of SAMT Books". The 1st National ESP/EAP Conference, Tehran: SAMT, 2005  

 

MANUSCRIPTS

 

Soleimani, H. (2004). Practice with Vocabulary in Context: A Preparatory Course in TOEFL/IELTS.

Soleimani, H. (2006). Brush up Your Vocabulary for TOEFL.

 

TEACHING EXPERIENCE

 

Qom Azad University

Methodology in Language Teaching, Language Testing, Research 1, Research 2, Essay Writing, Paragraph Writing, Reading Comprehension, Grammar 1 & 2.

 

Qom University

Research 1, Research 2

 

Payame Noor University

Methodology in Language Teaching, Language Testing, Research 1, Research 2,

 

Arak Azad University

Methodology in Language Teaching, Language Testing, Research 1, Research 2, Translation of Press

 

Preparatory Programs in MA in applied linguistics (teaching Methodology and Testing courses)

 

Preparatory Program in TOEFL: teaching Reading Skills, Vocabulary, and advanced grammar

 

Preparatory Program in IELTS: teaching Reading Skills and Writing.

 

Essay writing and Research writing workshops for faculty members in medicine and sciences

 

 

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم