صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آموزشهای آزاد > معرفی مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشهای آزاد 
معرفی مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشهای آزاد

نام و نام خانوادگی: علیرضا آشوری

میزان تحصیلات:  کارشناسی ارشدتاریخ تشیع

شماره تماس: 32142151

ایمیل: [email protected]  

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده