صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مدیران گروه > علوم تربیتی و روانشناسی  > دکتر آقایوسفی 
دکتر آقایوسفی

زندگينامة علمي

 

نام و نام خانوادگي: عليرضا آقايوسفي            متولد: 1347 تهران 

دانشيار تمام وقت و مدير گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور استان قم

نايب رئيس منطقه9 سازمان نظام روانشناسي و مشاوره تا سال 1390

رييس شوراي استان قم سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره ج. ا. ايران تا 1395

رييس دانشگاه پيام نور استان قم از 2/2/1393 تا 9/6/1394

بازرس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور از 1395

 

E Mail: [email protected]

پيشينة تحصيلي:

 

1- ديپلم: علوم تجربي – دبيرستان صدر – قم- 1361 تا 1365

 

 

2- كارشناسي: روانشناسي باليني – دانشگاه آزاد اسلامي قم- 1366تا1370

3- كارشناسي ارشد: روانشناسي شخصيت- دانشگاه آزاد اسلامي كرج- 1370تا 1371- ناتمام

4- كارشناسي ارشد: روانشناسي باليني – دانشگاه آزاد اسلامي رودهن- 1371 تا 1374

5- دكتراي تخصصي: روانشناسي (باليني) – دانشگاه تربيت مدرس تهران – 1374 تا 1380

 

عناوين پايان نامه ها:

1- كارشناسي:  هنجارگزيني مقدماتي آزمون 16 عاملي شخصيت كتل در دانشگاه آزاد اسلامي قم

2- كارشناسي ارشد: روابط جنس و اضطراب با كاربرد راه هاي مقابله با تنيدگي

3- دكتراي تخصصي:  نقش شخصيت و راه هاي مقابله اي در افسردگي و اثر مقابله درمانگري بر شخصيت و افسردگي

 

 

طرح هاي پژوهشي:

1- شناسايي مناطق بحران خيز استان قم- 1376- كارفرما: استانداري قم

2- افسردگي دختران نوجوان قم و عوامل همبسته با آن- 1377- كارفرما: استانداري قم

3- تحول شخصيت و حرمت خود در دختران ابتدايي و راهنمايي قم- 1378

4- فشار رواني و پيامدهاي آن در خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر استان قم- بنياد شهيد استان قم - 1384

5- برآورد ويژگيهاي شخصيتي و سلامت عمومي پايوران نيروي انتظامي استان قم (1386)

6- علل رواني اعتياد در جانبازان استان قم- بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم- 1386

7- اثر مقابله‌درمانگري بر فرسودگي شغلي، بهزيستي رواني و راههاي مقابله‌اي در پرستاران – گرانت 1386

8- اثر مقابله درمانگري مادران بر حملات صرعي کودکان مصروع آنها در شهر قم- گرانت 1387

9- اثر مقابله‌درمانگري مادران بر پرخاشگري كودكان عقب‌ماندة ذهني آنان- گرانت 1387

10- اثر موسيقي و حركات موزون بر پرخاشگري كودكان عقب‌ماندة ذهني متوسط تا شديد- گرانت 1387

11- تدوين الگويي براي معنويت درمانگري بر پايه قران كريم- گرانت 1388

12- آزمون الگوي معنويت درمانگري بر پايه قران كريم- گرانت 1388

 

 

گرانتهاي پژوهشي دانشگاه پيام نور

1386- 7/41 از 50

1387- حداكثر امتياز (دويست ميليون ريال)

1388 حداكثر امتياز (دويست ميليون ريال)

1389 حداكثر امتياز (دويست ميليون ريال)

 

كارگاه هاي آموزشي:

1- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1378

2- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1380

2- آموزش مهارت هاي زندگي – آموزش و پرورش قم 1380

3- آموزش زوج هاي جوان- 1381- استانداري قم

4- مقابله درمانگري-1381- استانداري قم(جهت آموزش مشاوران استان)

5- روش شناسی تحقيق در علوم تجربی-1383- باشگاه پژوهشگران جوان-دانشگاه آزاد اسلامی قم

6- روشهای به کاربسته برای افزايش يادداری و تمرکز- دانشگاه الزهراء - 1384

7- كارگاه آموزشي مسؤلين كانون‌هاي بسيج سپاه كشور- قم- 1385

9- كارگاه آموزشي روانشناسي ارتباط- ويژة فرماندهان نواحي مقاومت بسيج سپاه قم – 1385

10- آموزش مهارتهاي زناشويي به 2100 نفر از زوجهاي جوان استان قم- كارفرما: استانداري قم

11- كارگاه آموزشي روش‌شناسي پژوهش – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1385

12- كارگاه آموزشي(اس پي اس اس)  – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1386

13- كارگاه آموزشي شركت در كنگره‌هاي بين‌المللي– بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1387

14- مهارتهاي مبارزه با تنيدگي- استانداري قم- آذر و دي ماه 1389

15- مهارتهاي مبارزه با تنيدگي- دي ماه 1389- دانشگاه پيام نور قم

16- كارگاه گروه درماني براي مشاوران بنياد شهيد و امور ايثارگران قم و استانهاي البرز و شهرستانهاي استان تهران- دي ماه 1389

17- كارگاه «كيس فرضي» براي گروه درماني براي مشاوران بنياد شهيد و امور ايثارگران قم و استانهاي البرز و شهرستانهاي استان تهران- دي ماه 1389

 

 

مقالات:

-  اثر مقابله درمانگري(ابداعي) بر افسردگي (1379)- مجلة روانشناسي- ش. 19

- بهداشت رواني ازدواج(1376)- مجلة پيوند-دي ماه 1376

- خودميان بيني(1375)- همايش بين المللي شناخت- دانشگاه تربيت مدرس

- برآورد مقدماتي ميزان پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي- مقياس بزرگسالان در مادران كودكان عقب‌مانده ذهني (1386). همراه با احمد عليپور و نسيم شريف. فصلنامة علمي-پژوهشي انجمن علمي كودكان استثنايي ايران

- برآورد مقدماتي ميزان پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي- مقياس نارسايي‌هاي شناختي در كودكان عقب‌مانده ذهني (1386). همراه با احمد عليپور و نسيم شريف. فصلنامة احيا

- تأثير مقابله‌درمانگري بر باورهاي خودكارآمد، تنيدگي. فصلنامة انديشه و رفتار. پذيرش زمستان 1387

- تأثير مقابله‌درمانگري بر فرسودگي شغلي. فصلنامة انديشه و رفتار. پذيرش زمستان 1387

- مقايسه هوش هيجاني وسلامت روان در معتادان به مواد مخدر وافراد عادي. فصلنامة علوم پزشكي گيلان. همراه با دكتر سيد ولي‌الله موسوي. زمستان 1387

-  6 مقاله در كنگرة اروپايي روانشناسي در اسپانيا (2005)، 3 مقاله در دو كنگرة روانپزشكي و انجمن درد اروپا در استانبول در 2007

- همايش ملي روان‌درماني و مشاوره-نظريه‌پردازي و كاربرد (1387). اثر مقابله‌درمانگري بر تنيدگي شغلي مدرسان كنسرواتوار تهران در سال تحصيلي 86-87. دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

 

ساير كنفرانسها

 

عنوان مقاله

 

عنوان

 

كنفرانس

 

محل

برگزاري كنفرانس

 

تاريخ

نام نويسنده

The effects of coping therapy (as an innovative technique) in anxiety treatment

28th International Congress of Psychology

 

China -Beijing

 

August-2004

Alireza Aghayousefi

COPING-THERAPY (AN INNOVATIVE COGNITIVE TECHNIQUE) CHANGED SOME PRIMARY PERSONALITY TRAIT SCORES : A PILOT STUDY

 

XIII World Congress of Psychiatry

‍Cairo -Egypt

September

2005

Alireza Aghayousefi

Cognitive biases and depression in female and male neurological patients

World Psychiatric Association- International Congress

Istanbul-Turkey

July- 2006

Alireza Aghayousefi

Personality determinants of coping ways

World Psychiatric Association- International Congress

Istanbul-Turkey

July- 2006

Alireza Aghayousefi

Coping ways in cancer patients

 

World Psychiatric Association- International Congress

 

Istanbul-Turkey

 

July- 2006

 

Alireza Aghayousefi

Main components of Quality of Life in Iranian parents

 

5th Congress of The Asian Society For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP) 2008

 

Thailand-Bangkok

 

March-2008

 

Alireza Aghayousefi

Quality of Life in MR childrens mother

 

5th Congress of The Asian Society For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP) 2008

 

Thailand-Bangkok

 

March-2008

 

Alireza Aghayousefi

Personality determinants of religious orientation

 

5th Congress of The Asian Society For Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP) 2008

 

Thailand-Bangkok

 

March-2008

 

Alireza Aghayousefi

The relations between religious orientations with basic personality factors in old age

 

 

World Congress on Psychology And Spirituality, 2008

 

India- New Delhi

 

Jan.-2008

 

Alireza Aghayousefi

Cognitive Biases, Religious Orientation and Subjective Well-being in Female Adolescents of Qom

 

World Congress on Psychology And Spirituality, 2008

 

India- New Delhi

 

Jan.-2008

 

Alireza Aghayousefi

Do Kiss Decreases Infants Pain?

 

5th Congress of the European Federation of IASP Chapters

 

Istanbul- Turkey

 

September- 2006

 

Alireza Aghayousefi

The Effect of Creative and Critical Thinking Skills Teaching on Psychological Well-being of Adolescents

 

The First China International Conference on Positive Psychology

 

Beijing- China

August- 2010

Flor Rezaei Kargar,

Farhad Shaghaghi,

Alireza Agha Yousefi

رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي و شيوه‌هاي مقابله

 

اولين همايش ملي روان‌شناسي دانشگاه پيام نور 

 

تبريز

 

ارديبهشت 1389

 

عليرضا آقايوسفي، سيده مهستا مصلايي

 

بررسي تأثير گونه‌هاي مختلف خانواده بر سازگاري رواني نوجوانان

 

اولين همايش ملي روان‌شناسي دانشگاه پيام نور 

 

تبريز

 

ارديبهشت 1389

 

نازنين عبدالله زاده، سيامك ساماني، عليرضا آقايوسفي

خط‌شناسي فارسي با روي‌آورد روان‌شناسي به كمك پردازش تصوير و سيستم فازي

دهمين كنفرانس سيستمهاي فازي ايران

تهران

تيرماه 1389

ياسر نوروزي، فاطمه رضايي، عليرضا آقايوسفي و احمد شريف

 

 

ساير مقالات در مجلات علمي-پژوهشي و بين‌المللي

 

عنوان مقاله

نام نشريه

تاريخ انتشار

نام نويسندگان

مطالعة مقدماتي اثر روش مقابله‌درمانگري بر عوامل نخستين شخصيت

پيك نور

1384

عليرضا آقايوسفي

مقايسة بهزيستي شخصي كودكان عقب‌ماندة ذهني شمال شهر تهران  و همدان و رابطة آ» با...

پژوهش در حيطة كودكان استثنايي

1386

سيده مريم هاشمي نسب،عليرضا آقايوسفي و احمد عليپور

 افکار خودکار و بهزيستی روانی در جانبازان قم 

طب نظامي

1388

عليرضا آقايوسفي

تأثير مقابله درمانگری بر کاهش تنيدگی زنان مبتلا به اختلال عروق کرونر 

 

علوم رفتاري

 

عليرضا آقايوسفي و حسين زارع

مقايسه هوش هيجانی و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی 

مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان

1388

زهرا خسروي كبير، سيد ولي الله موسوي و عليرضا آقايوسفي

بررسی ويژگيهای روانسنجی نشانگر بهزيستی- مقياس ناتوانيهای شناختی

پژوهش در حيطة كودكان استثنايي

1388

 

عليرضا آقايوسفي، احمد عليپور، نسيم شريف

پيش‌بيني كننده‌هاي جمعيت‌شناختي و روان‌شناختي استفادة مرضي از دارو و مواد در جانبازان 

طب نظامي

 

1388

 

عليرضا آقايوسفي

شيوه‌هاي مقابله با اختلال تنيدگي پس‌آسيبي و نشانه‌هاي تنيدگي مزمن 

علوم رفتاري

 

1389

 

عليرضا آقايوسفي

 

نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب كارمندان شهرداري شهر قم 

طلوع بهداشت

 

1387

 

سهراب عبدي زرين، عليرضا آقايوسفي،محبوبه عبدي زرين، الهام محمدي، رحم خداجوادي

تدوين مقدماتي پايه‌هاي فلسفي الگوي اسلامي روانشناسي: روي‌آوردي نو 

فلسفه دين  (دانشگاه تهران)

 

1388

 

عليرضا آقايوسفي

رابطه ويژگيهاي شخصيتي و هوش هيجاني با سلامت روان افراد مبتلا به فنيل كتونوريا تحت درمان

پژوهش در حيطة كودكان استثنايي

1387

 

عليرضا آقايوسفي، سحر بهروزيان، اسماعيل سعدي‌پور

Personal Well-being, Stress and Stress Symptoms in Iranian Veterans Wives

 

Iranian J of Psychiatry

 

2010

 

Alireza Aghayousefi& Nasim Sharif

 

Personal Well-being and Stress Symptoms in Wives of Iranian Martyrs, Prisoners of wars and Disabled Veterans

 

Iranian J of Psychiatry

 

2010

 

Alireza Aghayousefi& Nasim Sharif

 

رابطه سبكهاي تفكر با بهزيستي شخصي در دانش‌آموزان متوسطه و پيش‌دانشگاهي شمال شهر تهران در سال تحصيلي 88-1387

مطالعات روان‌شناختي

 

پذيرش

 

عليرضا آقايوسفي و نسيم شريف

بررسي همبستگي بين بهزيستي رواني و حس انسجام در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران مركز

پژوهنده

پذيرش

عليرضا آقايوسفي و نسيم شريف

A Study of the reliability and validity of the Personal Well-Being Index-Adult on mothers of mentally retarded students in north district of Tehran

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

پذيرش

Alireza Aghayousefi & Nasim Sharif

 

 

سابقة عضويت ها:

انجمن روانشناسي آمريكا                                                          شوراي پژوهشي د. آ. ا. قم

انجمن ايراني روانشناسي                                                          كميتة منتخب علوم انساني پيام نور

انجمن روانشناسي باليني ايران                                                   شوراي تخصصي گروه روانشناسي پيام نور

سازمان نظام روانشناسي و مشاوره(شماره: 11470)                          مركز كنترل كيفيت زندگي استراليا (پژوهشگر پروژه)

عضو انجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان                               مشاور كميتة دكتراي روان‌شناسي دانشگاه پيام نور

انجمن روانشناسي اجتماعي                                                      

 

عضو شبكة ملي رصد فرهنگي (مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

كتاب:

درمانگري(1378) – شهريار – قم (تأليف)

تحليل شخصيت بر اساس دست نوشته(1383) – انتشارات نصر  و انتشارات لامك (چاپ دوم) 1388

روان‌شناسي (درسنامه)- باهمكاري ديگران (1386). انتشارات دانشگاه پيام نور

مهارتهاي زناشويي- 1387- لامك

ويرايستار علمي كتاب ارزشيابي شخصيت- درسي دانشگاه پيام نور- مؤلف دكتر ترخان

ويراستار و ناظر كتاب درسي روان‌شناسي مشاوره و راهنمايي دانشگاه پيام نور – مؤلف: نيلا آخوندي

ويراستار كتاب درسي آسيب‌شناسي رواني 2- دانشگاه پيام نور- مؤلف: غلامحسين جوانمرد

نظريه‌هاي مشاوره و راهنمايي. هيأت مؤلفان دانشگاه پيام نور (كتاب درسي)- 1389

 

 

احكام و سوابق اجرايي:

كارشناس طرح گفتگوي ملي جوان( از سوي استاندار وقت قم)

كارشناس كميتة هماهنگي خدمات مشاوره اي استانداري قم

مدير آموزش معاونت مدارس د. آ. ا. تهران جنوب

معاون ساختمان آموزشي مهينيه ( د. آ. ا. تهران جنوب)

كارشناس مشاورة دانشگاه پيام نور قم

كارشناس مشاورة بنياد شهيد استان قم

عضو شوراي پژوهشي بنياد شهيد استان قم

مدير گروه علوم انساني و الهيات دانشگاه پيام نور قم

عضو كميتة منتخب دانشكدة علوم انساني پيام نور

عضو شوراي تخصصي گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور

معاون آموزشي دانشگاه پيام نور استان قم

عضو شوراي پژوهشي منطقة ده دانشگاه پيام نور

مشاور كميتة علمي دورة دكتراي تخصصي روانشناسي- دانشگاه پيام نور

عضو كميته گرانت دانشگاه پيام نور از 1386 تا كنون

عضو شوراي آموزشي و فر هنگي و نيز شوراي نظارت بر نشريات دانشگاه پيام نور استان قم

عضو كميته نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور استان قم

عضو كميتة انضباطي دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان قم

نايب رييس و دبير سازمان نظام روانشناسي و مشاورة ج. ا. ايران (منطقة 9 كشوري) در دور اول

رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاورة ج. ا. ايران (منطقة 9 كشوري) در دور دوم

مدير پژوهش و كارآفريني دانشگاه پيام نور قم از 1386 تا 1388

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور قم از 1386 تا 1388

مشاور كميتة دكتراي روانشناسي دانشگاه پيام نور

مسؤل كميتة تأليف پيش‌نويس سند چشم انداز بيست ساله بسيج اساتيد استان قم

 

پژوهشگر پروژة مركز كنترل كيفيت زندگي استراليا (مستقر در دانشگاه ديكين) و همكار در ويراست 2007 نشانگر بين‌المللي بهزيستي رواني (جزء روانشناختي كيفيت زندگي)

داور دومين و سومين جشنوارة انتخاب كارآفرين برتر دانشگاه علمي كاربردي كشور

 

پيشينة تدريس:

از تابستان 1371 تا كنون در دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران جنوب، قم، تفرش،و آشتيان، علوم پزشكي قم، پيام نور قم در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

 

پيشينة كار باليني:

كلينيك خصوصي از 1374تا 1382

مسؤل فني مركز مشاورة شهيد ارشاد بهزيستي قم

مسؤل فني مركز مشاورة بلاغ (مركز جهاني علوم اسلامي)

روان شناس باليني مراكز خدمات مشاوره اي استان قم (بنياد شهيد، بهزيستي، مركزي و عارف)

داراي مجوز تأسيس مركز خدمات مشاوره اي از سازمان ملي جوانان به شمارة  3611104

مسؤل فنی مرکز مشاوره درمانگاه نور (دانشگاه آزاد اسلامی قم)

عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره (280)

داراي پروانة افتتاح كلينيك روانشناسي (528)

مسؤل فني مركز مشاورة نگاه خرد

 

پيشينة آموزش هاي عمومي:

كارشناس برنامه هاي صدا و سيماي مركز قم از 1379 تا كنون و برخي از برنامه‌هاي شبكة 3 و شبكة خبر

همكاري در دوره هاي آموزش خانواده و دانش آموزان آ. پ. استان قم

 

راهنمايي پايان نامه:

راهنمايي پايان نامه‌هاي  كارشناسي دانشگاه پيام نور از 1376 تا كنون

استاد راهنماي حدود 35 پايان نامة كارشناسي ارشد

استاد مشاور حدود 30 پايان نامة كارشناسي ارشد

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده