صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش >  اداره برنامه ریزی > معرفی همکاران برنامه ریزی 
معرفی همکاران برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس
 مرضیه خانی پور  کارشناس برنامه ریزی  کارشناسی ارشد  32142157
 حسن خدابنده لو  کارشناس برنامه ریزی  کارشناسی ارشد 37788242
 محمدعلی علی مددی  کارشناس برنامه ریزی کارشناسی ارشد 32142194
 مهدی بیطرفان رجبی  کارشناس برگزاری کلاس کارشناسی  32142137

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده