صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > امور مالی  > معادلسازی 
معادلسازی

 

بابت تطبیق واحدهای گذرانده (معادلسازی) حتی واحدهای گذرانده در مراکز و واحدهای دیگر پیام نور شهریه تعلق می گیردکه مطابق بخشنامه مربوطه محاسبه خواهد شد.

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده