صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت فرهنگی > معرفی مدیریت فرهنگی 
معرفی مدیریت فرهنگی

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل مهدی پور

شماره تماس: 32142156

 


 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده