صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > امور دانشجویی > کمیته انضباطی 
کمیته انضباطی

وظایف کمیته انضباطی :

 

1- تحویل احکام انضباطی به دانشجویان متخلف امتحانی و غیره

2- پیگیری اعتراض دانشجویان به آراء صادر شده توسط کمیته انضباطی استان

3- تحویل احکام کمیته تجدید نظر به دانشجویان 

4- بررسی وضعیت انضباطی دانشجویان در زمان تسویه حساب با دانشگاه

5-الصاق مدارک انضباطی به برگه تسویه حساب دانشجویان

 

کمیته انضباطی:تنبیهاتی که با حکم شوراهای انضباطی دانشگاه نسبت به دانشجو می تواند اعمال گردد:

1-اخطار شفاهی

2-تذکر کتبی بدون درج در پرونده

3-اخطار کتبی بدون درج در پرونده

4-تذکرکتبی و درج در پرونده

5-توبیخ کتبی و درج در پرونده

6-توبیخ کتبی بدون درج در پرونده و دادن نمره(25/0 )در درس مربوطه

7-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال  بدون احتساب در سنوات

8-دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد.

 

 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده