صفحه اصلي > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزماشگاه ها > آشنایی با مدیریت آزمایشگاه ها 
آشنایی با مدیریت آزمایشگاه ها

         

              شرح وظایف مدیر آزمایشگاه

        1. تلاش در جهت تامين اعتبارات لازم براي تهيه وسايل و كارافزارهاي آزمايشگاهي  

           2. درخواست اعتبارات در خصوص تهيه تجهيزات آزمايشگاهي

           3.كسب خط مشي از مقامات مافوق و اجراي قوانين و دستورالعملهاي مربوط به آزمايشگاهها

           4 .كنترل كيفي و بررسي آمار آزمايشگاهها و كوشش در ايجاد آزمايشگاهها

           5 .. نظارت و كوشش در جهت توزيع مواد ،محلولها،كيتها ،تجهیزات و نظارت بر آزمايشگاههاي تابعه

           6 .بررسي مشكلات مربوط به آزمايشگاهها و کارشناسان آزمایشگاه

           7.انجام سایر اموری که از طرف مراجع مرتبط ما فوق ارجاع می گردد.

 

 

 

            

              شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه:

            

            1. تعيين و هماهنگي ساعات مناسب (گروه بندی) جهت تشكيل كلاسهاي آزمايشگاه 

         2.برنامه ريزي مطالب و موضوعات جهت جلسات آزمايشگاه مطابق طرح درس عملي .

            3. سفارش و تهيه مواد مورد نياز جهت انجام آزمايشات لازم قبل از شروع جلسات

            4.مطالعه مطالب جديد جهت ارائه در جلسات آزمايشگاه

            5. اداي توضيحات لازم جهت دانشجويان براي شروع آزمايشات و همكاري در تهيه سؤالات و فرمهاي گزارش

             كار و تصحيح آنها در صورت لزوم .

            7.جوابدهي و راهنمايي دانشجويان در حين جلسات.

       8.كنترل وسايل آزمايشگاهي از نظر سلامت و نگهداري.

           9.رفتار مناسب با دانشجويان در آزمايشگاه.                           

           10.پيش بيني لازم و بموقع جهت تهيه مواد و لوازم مورد نياز بمنظور برگزاري هر چه بهتر آزمايشگاهها.

          11.انجام ساير وظايف مربوط به بخش به دستور مقام مافوق

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده