دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
اوقات شرعی
تشكيل كانون ها تشكل ها و انجمن هاي علمي

 

 

 آيين نامه
انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
مقدمه
به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه های کشور، تقويت روحيه و
بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت هاي
جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت
توليد علم و جنبش نرم افزاری انجم نهاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آشور طبق مفاد اين آيي ننامه تشكيل م يشوند و به
فعاليت مي پردازند.
بخش اول: تعاريف، اهداف و آليات
ماده ١ انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاق همند به مشارآت در
فعاليت هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است.
تبصره ١ در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي م يتواند تشكيل
شود.
تبصره ٢ در صورتي آه دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشكيل انجمن علمي
دانشجويي بين رشته اي باشند مي توانند طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند.
ماده ٢ اتحادیه انجم نهای علمی، تشکيلاتی دانشجویی، غير انتفاعی و بين دانشگاهی و
متشکل از دبيران انجمن های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این
آیين نامه و دستورالعمل آن تشکيل م یشود و به فعاليت می پردازد.
ماده ٣ فعاليت هاي علمي عبارتند از:
١ مناظره و نقد علمي
٢ هم انديشي و نشست هاي تخصصي
٣ مطالعات و پژوهش هاي علمي
٤ نشر و ترويج يافته هاي علمي
٥ فعاليت هاي آمك آموزشي
تبصره  برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند
از:
١ برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل آارگاههاي تخصصي
٢ برگزاري و همكاري در اجراي جشنوار هها، آنفران سها و مسابقات علمي (داخلي و خارجي)
٣ توليد و انتشار نشريه علمي، آتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي
علمي  آموزشي
٤ برنام هريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراآز علمي، صنعتي و فناوري
٥ اطلاع رساني در خصوص آليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن
٦ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقي تهاي علمي، فعاليت هاي پژوهشي و
اختراعات دانشجويان
ماده ٤ اهداف تشكيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:
١ ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان،
دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه
٢ افزايش مشارآت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين
فعاليت ها
٣ حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و
پژوهش
٤ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش هاي مختلف جامعه
٥ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضای هيأت علمی
بخش دوم: ارآان و تشكيلات
ماده ٥ دانشجويان آليه گرايش ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن
علمي متناظر با همان رشته به شمار مي روند.
ماده ٦ شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است آه با
انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم آنان و آسب اآثريت نسبي آرا براي مدت
يك سال انتخاب مي شوند.
تبصره  اعضاي اصلي و عل يالبدل در رشت ههايی با فراگيري بيش از ٥٠٠ دانشجو متشكل از ٧
عضو اصلي و ٢ عضو عل يالبدل خواهد بود.
ماده ٧ وظايف شوراي مديريت عبارتند از:
١ جذب دانشجويان علاقه مند و خلاق به فعالي تهاي علمي  پژوهشي و ايجاد انگيزه براي
مشارآت در اي نگونه فعاليت ها
٢ برنام هريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي ادواري و سالانه انجمن
٣ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجم نهاي علمي دانشجويي و انجمن هاي علمي تخصصي
داخل و خارج دانشگاه ها
٤ برقراري ارتباط با نهادها و سازما نهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت هاي مشترك
٥ برنام هريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي
٦ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه
٧ همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق
( اهداف و فعالي تهاي علمي انجمن (موضوع ماده ٣
٨ تشكيل آميته هاي مختلف آاري و نظارت بر عملكرد آنها
٩ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد
١٠  حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه هاي مالي برنام هها، تنظيم و ارائه
گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه
١١  تدوين برنام ههاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي
ماده ٨ شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي آند و به
رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي آند.
ماده ٩ دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر
اجراي مصوبات آن، شرآت در جلسات شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشكده يا دانشگاه و
ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد. همچنين دبير انجمن مسئول انجام آليه
امور حقوقي و اداري انجمن است.
ماده ١٠  شوراي دبيران:
در دانشگاههايي آه حداقل ٥ انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشد شوراي دبيران
انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران آليه انجمن هاي علمي دانشجويي
تشكيل مي شود.
تبصره  دانشكده هايي آه حداقل ٣ انجمن علمي داشته باشند م يتوانند شوراي دبيران
انجمن هاي علمي دانشكده را تشكيل دهند آه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به
آن تفويض مي گردد.
ماده ١١  يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا
انتخاب مي شود آه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجم نهاي علمي دانشگاه
شرآت م يآند.
تبصره  دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجم نهاي علمي آن دانشكده در شوراي
دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي باشد.
ماده ١٢  شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان
دبير شورا انتخاب م ينمايند آه براساس آيين نامه داخلي شورا فعاليت خواهد آرد.
ماده ١٣  دبيران شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاهها حداقل سالي يك بار
به دعوت اداره آل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكلات عمومي انجمن ها،
انتقال تجربيات و برنامه ريزي جهت طرحها و برنام ههاي مشترك تشكيل جلسه م يدهند.
ماده ١٤  انجمن هاي علمي دانشجويي رشته هاي مشابه مي توانند نسبت به تشكيل اتحاديه
انجمن هاي علمي دانشجويي آن رشت هها اقدام نمايند آه ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در
چارچوب این آيي ننامه و دستورالعمل تشکيل و فعاليت اتحاديه انجم نهاي علمي دانشجويي
دانشگاهها تعيين خواهد شد.
ماده ١٥  وظايف شوراي دبيران
١ پيشنهاد و تصويب طر حهاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه ها
٢ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شرآت در آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي
دانشجويي دانشگاه
٣ معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي
٤ تصويب آيين نامه داخلي مشترك انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين نامه داخلي
شوراي دبيران در چارچوب اين آيين نامه
٥ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجم نهاي علمي دانشجويي
٦ نظارت بر حسن عملكرد انجمن هاي علمي دانشجويي (امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از
اموال و تجهيزات، اجراي آيي ننامه داخلي و ...) و ارائه گزارش به آميته حمايت و نظارت بر
انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه.
بخش سوم: ضوابط تشكيل و فعاليت انجم نها و اتحادیه های علمي دانشجويي
ماده ١٦  براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل ٥ نفر از دانشجويان رشته ذيربط
تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در
دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه مي دهند. معاون دانشكده در صورت عدم
تأسيس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي
تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثب تنام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات
اقدام مي نمايد.
تبصره ١  در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فو قالذآر، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از
معاونان عهده دار وظايف خواهد شد.
تبصره ٢  انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در آليه دانشكده ها در آبان ماه هر سال برگزار
مي شود. معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي آند.
ماده ١٧  معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آيين نامه بررسي و احراز و پس از
اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار م يآند. نتايج آن طي صورتجلسه اي تنظيم
و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي شود.
تبصره ١ فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را
دارا مي باشند.
تبصره ٢ نخستين شوراي مديريت منتخب حداآثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات
بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد.
ماده ١٨  اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجم نهاي
علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد آرد. مدير گروه آموزشي مربوط
نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام م ينمايد.
ماده ١٩  شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل
مي باشد:
الف  شرايط عمومي
١ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط
٢ عدم عضويت در شوراي مرآزي ديگر تشكل هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي
و فرهنگي
تبصره  اعضاي شوراي مرآزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه قبل از برگزاري انتخابات
انجمن های علمی و پذيرش آن م يتوانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمی
شوند.
٣ عدم محكوميت منجر به توبيخ آتبي و درج در پرونده يا بالاتر.
٤ گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع آارداني و آارشناسي
ب  شرايط اختصاصي
داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند:
١ معدل نيمسال گذشته داوطلب آمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد.
٢ داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده (اعم از تأليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي،
دانشگاهي و ...
تبصره  تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.
٣ اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تأييد آارفرما يا مجري طرح
٤ تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه آتاب
٥ داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد.
ماده ٢٠  مجوز برنام هها و فعاليتهايي آه در سطح دانشكده برگزار م يشود توسط معاون
دانشكده و در صورتي آه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون
دانشكده و در صورتي آه در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط آميته حمايت و
نظارت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر م يشود.
ماده ٢١  فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آيين نامه و صرفاً در عرصه هاي
علمي مجاز مي باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و .... توسط انجمنها تخلف محسوب
مي شود.
ماده ٢٢  ميزان و نحوه حمايت مالي از طر حهاي مصوب انجمنهاي علمي دانشجويي به
تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد.
ماده ٢٣  يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشكيل
هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت (با شرط عدم داوطلبي)، يك
نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده
نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد
آرد.
تبصره  در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به
عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب م يآنند.
ماده ٢٤  در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در آليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي
مرجع پيگيري م يباشد.
تبصره  در صورت باقي ماندن اختلاف، آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي دانشجويي
دانشگاه مرجع تصميم گيري نهايي خواهد بود.
ماده ٢٥  جهت تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي ٥ نفر از دانشجويان به عنوان
هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و
پس از تأييد ايشان به منظور تصمي مگيري براي آميته نظارت و حمايت از انجم نهاي علمي
دانشجويي دانشگاه ارسال مي شود. در صورت موافقت آميته با تشكيل انجمن علمي بين
رشته اي مراتب به دانشكده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام
خواهد آرد.
ماده ٢٦  پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن آه
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا م یباشند، مي توانند داوطلب عضويت در شوراي
مديريت انجمن شده و پس از تأييد نهايي صلاحيت توسط هيأت اجرايي، انتخابات برگزار خواهد
شد.
تبصره ١ فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.
تبصره ٢ شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي بايد در اساسنامه
پيشنهادي اعلام شده باشد.
بخش چهارم: شورای حمايت و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمي دانشجويي
ماده ٢٧  برای حمایت از انجم نهای علمی دانشجویی و نظارت بر آ نها در وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئيس شورا)،
معاون پشتيبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختيار وی، مدیرکل دفتر امور
فرهنگی (نائب رئيس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبير کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم،
کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی، سه تن از دبيران اتحادی هها به
انتخاب شورای دبيران اتحادیه های انجمن های علمی  دانشجویی تشکيل می شود. دبيرخانه این
کميته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کميته
عبارتند از:
١ سياستگذاري و تعيين خط مش يهاي آلان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگا ههای کشور
در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.
٢ ارزیابی فعاليت ها و نظارت بر کميت ههای نظارت بر انجم نهای علمی دانشجویی دانشگا هها
براساس گزارش های مستند و سایر روش ها.
٣ تعيين ميزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از همای شهای کشوری و
نشست های علمی انجم نها
٤ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن های علمی دانشجویی با
انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای
دیگر.
٥ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و نظارت بر
حسن اجرای آن.
ماده ٢٨  هيأت مؤسس اتحادیه حداقل ٣ تن از نمایندگان انجم نهای علمی دانشجویی
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در یک رشته علمی
معين می باشد که درخواست مجوز تأسيس و فعاليت را به شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و
اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده ٢٧ این آیين نامه) ارائه می نماید.
محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:
١ تقاضای عضویت بيش از نيمی از تشک لهای علمی موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراکز
آموزش عالی، به همراه نامه تأیيد هر یک از انجم نها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه
تأسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل کرده باشد.
٢ ارائه پيش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی عضویت رسيده باشد.
ماده ٢٩  شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هيأت مؤسس و شورای مرکزی
موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می نماید و
موافقت با تأسيس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع مؤسسان
خواهد رساند.
ماده ٣٠  تأسيس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکيلات و ارکان،
اساسنامه و انحلال اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به
تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمی
دانشجویی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری براساس این آیي ننامه خواهد رسيد، تعيين م یشود.
ماده ٣١  به منظور حمايت و نظارت فعالي تهاي انجم نهاي علمي دانشجويي، آميت هاي در هر
دانشگاه با همين عنوان با ترآيب زیر تشكيل م يشود:
١ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس آميته)
٢ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه (دبير آميته)
٣ مديرآل امور پژوهشي دانشگاه
٤ مديرآل امور آموزشي دانشگاه
٥ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
٦ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان
تبصره ١ حكم اعضاي آميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود.
تبصره ٢ در دانشگاههايي آه براي امور انجم نهاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد
شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات آميته شرآت مي آند.
تبصره ٣ اعضاي انتخابي آميته براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.
ماده ٣٢  وظايف آميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل
است:
١ نظارت بر حسن عملكرد انجم نهاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به
شكايات و تخلفات و حل اختلافات
تبصره ١ در صورتي آه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه
انجمن تخلف نمايند، آميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي
دبيران تذآر شفاهي يا آتبي (حسب مورد) مي دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار
آتبي مي دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در
آميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند. در صورتي آه انجمن يا شوراي دبيران
نتوانند آميته را قانع نمايند آميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:
الف  انحلال شوراي مديريت انجمن آه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت ٢
ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي توانند نامزد
انتخابات شوند).
ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شورای
دبيران باشد، به آميته انضباطي معرفي خواهد شد.
تبصره ٢ مرجع تجديد نظر در آراي آميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.
٢ بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشجويي آه در سطح فرا
دانشگاهي، ملي يا بين المللي برگزار مي گردد.
٣ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي آلان انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه در
چارچوب سياست توسعه علمي آشور.
٤ برنامه ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجم نهاي علمي دانشجويي (تسهيل
ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حماي تهاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن هاي علمي
فعال و طرح هاي برگزيده و ...)
٥ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه
٦ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنام ههاي ارائه شده
به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن ها.
١٣٨٧ به تصويب وزير علوم، تحقيقات و / ٩/ اين آيين نامه در ٣٢ ماده و ٢١ تبصره در تاريخ ١٨
فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيين نامه

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

مقدمه

به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه های کشور، تقويت روحيه و

بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت هاي

جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت

توليد علم و جنبش نرم افزاری انجم نهاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آشور طبق مفاد اين آيي ننامه تشكيل م يشوند و به

فعاليت مي پردازند

 

 

.

بخش اول

 

 

: تعاريف، اهداف و آليات

ماده ١

 

 

 

انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاق همند به مشارآت در

فعاليت هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است

 

 

.

تبصره ١

 

 

 

در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي م يتواند تشكيل

شود

 

 

.

تبصره ٢

 

 

 

در صورتي آه دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشكيل انجمن علمي

دانشجويي بين رشته اي باشند مي توانند طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند

 

 

.

ماده ٢

 

 

 

اتحادیه انجم نهای علمی، تشکيلاتی دانشجویی، غير انتفاعی و بين دانشگاهی و

متشکل از دبيران انجمن های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این

آیين نامه و دستورالعمل آن تشکيل م یشود و به فعاليت می پردازد

 

 

.

ماده ٣

 

 

 

فعاليت هاي علمي عبارتند از:

١ مناظره و نقد علمي

٢ هم انديشي و نشست هاي تخصصي

٣ مطالعات و پژوهش هاي علمي

٤ نشر و ترويج يافته هاي علمي

٥ فعاليت هاي آمك آموزشي

تبصره

 

 

برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند

از

 

 

:

١ برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل آارگاههاي تخصصي

٢ برگزاري و همكاري در اجراي جشنوار هها، آنفران سها و مسابقات علمي

 

 

(داخلي و خارجي

)

٣ توليد و انتشار نشريه علمي، آتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي

علمي آموزشي

٤ برنام هريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراآز علمي، صنعتي و فناوري

٥ اطلاع رساني در خصوص آليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن

٦ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقي تهاي علمي، فعاليت هاي پژوهشي و

اختراعات دانشجويان

ماده ٤

 

 

 

اهداف تشكيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:

١ ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان،

دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

٢ افزايش مشارآت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين

فعاليت ها

٣ حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و

پژوهش

٤ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش هاي مختلف جامعه

٥ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضای هيأت علمی

بخش دوم

 

 

: ارآان و تشكيلات

ماده ٥

 

 

 

دانشجويان آليه گرايش ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن

علمي متناظر با همان رشته به شمار مي روند

 

 

.

ماده ٦

 

 

 

شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است آه با

انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم آنان و آسب اآثريت نسبي آرا براي مدت

يك سال انتخاب مي شوند

 

 

.

تبصره

 

 

اعضاي اصلي و عل يالبدل در رشت ههايی با فراگيري بيش از ٥٠٠ دانشجو متشكل از ٧

عضو اصلي و ٢ عضو عل يالبدل خواهد بود

 

 

.

ماده ٧

 

 

 

وظايف شوراي مديريت عبارتند از:

١ جذب دانشجويان علاقه مند و خلاق به فعالي تهاي علمي پژوهشي و ايجاد انگيزه براي

مشارآت در اي نگونه فعاليت ها

٢ برنام هريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي ادواري و سالانه انجمن

٣ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجم نهاي علمي دانشجويي و انجمن هاي علمي تخصصي

داخل و خارج دانشگاه ها

٤ برقراري ارتباط با نهادها و سازما نهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت هاي مشترك

٥ برنام هريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي

٦ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

٧ همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق

(

 

 

اهداف و فعالي تهاي علمي انجمن (

موضوع ماده ٣

٨ تشكيل آميته هاي مختلف آاري و نظارت بر عملكرد آنها

٩ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

١٠ حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه هاي مالي برنام هها، تنظيم و ارائه

گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

١١ تدوين برنام ههاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده ٨

 

 

 

شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي آند و به

رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي آند

 

 

.

ماده ٩

 

 

 

دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر

اجراي مصوبات آن، شرآت در جلسات شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشكده يا دانشگاه و

ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد

 

 

.

همچنين دبير انجمن مسئول انجام آليه

امور حقوقي و اداري انجمن است

 

 

.

ماده ١٠

 

 

شوراي دبيران:

در دانشگاههايي آه حداقل ٥ انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشد شوراي دبيران

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران آليه انجمن هاي علمي دانشجويي

تشكيل مي شود

 

 

.

تبصره

 

 

دانشكده هايي آه حداقل ٣ انجمن علمي داشته باشند م يتوانند شوراي دبيران

انجمن هاي علمي دانشكده را تشكيل دهند آه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به

آن تفويض مي گردد

 

 

.

ماده ١١

 

 

 

يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا

انتخاب مي شود آه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجم نهاي علمي دانشگاه

شرآت م يآند

 

 

.

تبصره

 

 

دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجم نهاي علمي آن دانشكده در شوراي

دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي باشد

 

 

.

ماده ١٢

 

 

 

شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان

دبير شورا انتخاب م ينمايند آه براساس آيين نامه داخلي شورا فعاليت خواهد آرد

 

 

.

ماده ١٣

 

 

 

دبيران شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاهها حداقل سالي يك بار

به دعوت اداره آل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكلات عمومي انجمن ها،

انتقال تجربيات و برنامه ريزي جهت طرحها و برنام ههاي مشترك تشكيل جلسه م يدهند

 

 

.

ماده ١٤

 

 

 

انجمن هاي علمي دانشجويي رشته هاي مشابه مي توانند نسبت به تشكيل اتحاديه

انجمن هاي علمي دانشجويي آن رشت هها اقدام نمايند آه ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در

چارچوب این آيي ننامه و دستورالعمل تشکيل و فعاليت اتحاديه انجم نهاي علمي دانشجويي

دانشگاهها تعيين خواهد شد

 

 

.

ماده ١٥

 

 

وظايف شوراي دبيران

١ پيشنهاد و تصويب طر حهاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه ها

٢ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شرآت در آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي

دانشجويي دانشگاه

٣ معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي

٤ تصويب آيين نامه داخلي مشترك انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين نامه داخلي

شوراي دبيران در چارچوب اين آيين نامه

٥ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجم نهاي علمي دانشجويي

٦ نظارت بر حسن عملكرد انجمن هاي علمي دانشجويي

 

 

(

امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از

اموال و تجهيزات، اجراي آيي ننامه داخلي و

 

 

...)

و ارائه گزارش به آميته حمايت و نظارت بر

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه

 

 

.

بخش سوم

 

 

: ضوابط تشكيل و فعاليت انجم نها و اتحادیه های علمي دانشجويي

ماده ١٦

 

 

 

براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل ٥ نفر از دانشجويان رشته ذيربط

تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در

دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه مي دهند

 

 

.

معاون دانشكده در صورت عدم

تأسيس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي

تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثب تنام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات

اقدام مي نمايد

 

 

.

تبصره ١

 

 

 

در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فو قالذآر، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از

معاونان عهده دار وظايف خواهد شد

 

 

.

تبصره ٢

 

 

 

انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در آليه دانشكده ها در آبان ماه هر سال برگزار

مي شود

 

 

. معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي آند

.

ماده ١٧

 

 

 

معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آيين نامه بررسي و احراز و پس از

اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار م يآند

 

 

.

نتايج آن طي صورتجلسه اي تنظيم

و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي شود

 

 

.

تبصره ١

 

 

فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را

دارا مي باشند

 

 

.

تبصره ٢

 

 

نخستين شوراي مديريت منتخب حداآثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات

بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد

 

 

.

ماده ١٨

 

 

 

اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجم نهاي

علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد آرد

 

 

.

مدير گروه آموزشي مربوط

نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام م ينمايد

 

 

.

ماده ١٩

 

 

 

شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل

مي باشد

 

 

:

الف شرايط عمومي

١ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

٢ عدم عضويت در شوراي مرآزي ديگر تشكل هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي

و فرهنگي

تبصره

 

 

اعضاي شوراي مرآزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه قبل از برگزاري انتخابات

انجمن های علمی و پذيرش آن م يتوانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمی

شوند

 

 

.

٣ عدم محكوميت منجر به توبيخ آتبي و درج در پرونده يا بالاتر

 

 

.

٤ گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع آارداني و آارشناسي

ب شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند

 

:

١ معدل نيمسال گذشته داوطلب آمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد

 

.

٢ داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده

 

(اعم از تأليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي،

دانشگاهي و

 

...

تبصره

 

تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.

٣ اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تأييد آارفرما يا مجري طرح

٤ تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه آتاب

٥ داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد

 

.

ماده ٢٠

 

 

مجوز برنام هها و فعاليتهايي آه در سطح دانشكده برگزار م يشود توسط معاون

دانشكده و در صورتي آه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون

دانشكده و در صورتي آه در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط آميته حمايت و

نظارت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر م يشود

 

.

ماده ٢١

 

 

فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آيين نامه و صرفاً در عرصه هاي

علمي مجاز مي باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و

 

.... توسط انجمنها تخلف محسوب

مي شود

 

.

ماده ٢٢

 

 

ميزان و نحوه حمايت مالي از طر حهاي مصوب انجمنهاي علمي دانشجويي به

تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد

 

.

ماده ٢٣

 

 

يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشكيل

هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت

 

(با شرط عدم داوطلبي)، يك

نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده

نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد

آرد

 

.

تبصره

 

در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به

عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب م يآنند

 

.

ماده ٢٤

 

 

در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در آليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي

مرجع پيگيري م يباشد

 

.

تبصره

 

در صورت باقي ماندن اختلاف، آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي دانشجويي

دانشگاه مرجع تصميم گيري نهايي خواهد بود

 

.

ماده ٢٥

 

 

جهت تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي ٥ نفر از دانشجويان به عنوان

هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و

پس از تأييد ايشان به منظور تصمي مگيري براي آميته نظارت و حمايت از انجم نهاي علمي

دانشجويي دانشگاه ارسال مي شود

 

. در صورت موافقت آميته با تشكيل انجمن علمي بين

رشته اي مراتب به دانشكده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام

خواهد آرد

 

.

ماده ٢٦

 

 

پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن آه

شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا م یباشند، مي توانند داوطلب عضويت در شوراي

مديريت انجمن شده و پس از تأييد نهايي صلاحيت توسط هيأت اجرايي، انتخابات برگزار خواهد

شد

 

.

تبصره ١

 

فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره ٢

 

شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي بايد در اساسنامه

پيشنهادي اعلام شده باشد

 

.

بخش چهارم

 

 

: شورای حمايت و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمي دانشجويي

ماده ٢٧

 

 

برای حمایت از انجم نهای علمی دانشجویی و نظارت بر آ نها در وزارت علوم،

تحقيقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

(رئيس شورا)،

معاون پشتيبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختيار وی، مدیرکل دفتر امور

فرهنگی

 

(نائب رئيس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبير کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم،

کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی، سه تن از دبيران اتحادی هها به

انتخاب شورای دبيران اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی تشکيل می شود

 

. دبيرخانه این

کميته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود

 

. وظایف این کميته

عبارتند از

 

:

١ سياستگذاري و تعيين خط مش يهاي آلان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگا ههای کشور

در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه

 

.

٢ ارزیابی فعاليت ها و نظارت بر کميت ههای نظارت بر انجم نهای علمی دانشجویی دانشگا هها

براساس گزارش های مستند و سایر روش ها

 

.

٣ تعيين ميزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از همای شهای کشوری و

نشست های علمی انجم نها

٤ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن های علمی دانشجویی با

انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای

دیگر

 

.

٥ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و نظارت بر

حسن اجرای آن

 

.

ماده ٢٨

 

 

هيأت مؤسس اتحادیه حداقل ٣ تن از نمایندگان انجم نهای علمی دانشجویی

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در یک رشته علمی

معين می باشد که درخواست مجوز تأسيس و فعاليت را به شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و

اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم

 

(موضوع ماده ٢٧ این آیين نامه) ارائه می نماید.

محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است

 

:

١ تقاضای عضویت بيش از نيمی از تشک لهای علمی موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراکز

آموزش عالی، به همراه نامه تأیيد هر یک از انجم نها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه

تأسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل کرده باشد

 

.

٢ ارائه پيش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی عضویت رسيده باشد

 

.

ماده ٢٩

 

 

شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هيأت مؤسس و شورای مرکزی

موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می نماید و

موافقت با تأسيس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع مؤسسان

خواهد رساند

 

.

ماده ٣٠

 

 

تأسيس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکيلات و ارکان،

اساسنامه و انحلال اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به

تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمی

دانشجویی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری براساس این آیي ننامه خواهد رسيد، تعيين م یشود

 

.

ماده ٣١

 

 

به منظور حمايت و نظارت فعالي تهاي انجم نهاي علمي دانشجويي، آميت هاي در هر

دانشگاه با همين عنوان با ترآيب زیر تشكيل م يشود

 

:

١ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

 

(رئيس آميته)

٢ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه

 

(دبير آميته)

٣ مديرآل امور پژوهشي دانشگاه

٤ مديرآل امور آموزشي دانشگاه

٥ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

٦ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره ١

 

حكم اعضاي آميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود.

تبصره ٢

 

در دانشگاههايي آه براي امور انجم نهاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد

شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات آميته شرآت مي آند

 

.

تبصره ٣

 

اعضاي انتخابي آميته براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

ماده ٣٢

 

 

وظايف آميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل

است

 

:

١ نظارت بر حسن عملكرد انجم نهاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به

شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره ١

 

در صورتي آه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه

انجمن تخلف نمايند، آميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي

دبيران تذآر شفاهي يا آتبي

 

(حسب مورد) مي دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار

آتبي مي دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در

آميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند

 

. در صورتي آه انجمن يا شوراي دبيران

نتوانند آميته را قانع نمايند آميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت

 

:

الف انحلال شوراي مديريت انجمن آه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت ٢

ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد

 

. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي توانند نامزد

انتخابات شوند

 

).

ب

 

) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شورای

دبيران باشد، به آميته انضباطي معرفي خواهد شد

 

.

تبصره ٢

 

مرجع تجديد نظر در آراي آميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.

٢ بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشجويي آه در سطح فرا

دانشگاهي، ملي يا بين المللي برگزار مي گردد

 

.

٣ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي آلان انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه در

چارچوب سياست توسعه علمي آشور

 

.

٤ برنامه ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجم نهاي علمي دانشجويي

 

(تسهيل

ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حماي تهاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن هاي علمي

فعال و طرح هاي برگزيده و

 

...)

٥ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

٦ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنام ههاي ارائه شده

به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن ها

 

.

١٣٨٧ به تصويب وزير علوم، تحقيقات و

 

/ ٩/ اين آيين نامه در ٣٢ ماده و ٢١ تبصره در تاريخ ١٨

فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيين نامه

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

مقدمه

به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه های کشور، تقويت روحيه و

بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت هاي

جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت

توليد علم و جنبش نرم افزاری انجم نهاي علمي دانشجويي حوزه هاي مختلف دانش با حمايت

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي آشور طبق مفاد اين آيي ننامه تشكيل م يشوند و به

فعاليت مي پردازند

 

 

.

بخش اول

 

 

: تعاريف، اهداف و آليات

ماده ١

 

 

 

انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاق همند به مشارآت در

فعاليت هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است

 

 

.

تبصره ١

 

 

 

در هر دانشگاه متناظر با هر رشته دانشگاهي يك انجمن علمي م يتواند تشكيل

شود

 

 

.

تبصره ٢

 

 

 

در صورتي آه دانشجويان دو يا چند رشته علاقمند به تشكيل انجمن علمي

دانشجويي بين رشته اي باشند مي توانند طبق ضوابط اين آيين نامه اقدام نمايند

 

 

.

ماده ٢

 

 

 

اتحادیه انجم نهای علمی، تشکيلاتی دانشجویی، غير انتفاعی و بين دانشگاهی و

متشکل از دبيران انجمن های علمی در رشته دانشگاهی است که در چارچوب ضوابط این

آیين نامه و دستورالعمل آن تشکيل م یشود و به فعاليت می پردازد

 

 

.

ماده ٣

 

 

 

فعاليت هاي علمي عبارتند از

:

١ مناظره و نقد علمي

٢ هم انديشي و نشست هاي تخصصي

٣ مطالعات و پژوهش هاي علمي

٤ نشر و ترويج يافته هاي علمي

٥ فعاليت هاي آمك آموزشي

تبصره

 

 

برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن هاو اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند

از

 

 

:

١ برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل آارگاههاي تخصصي

٢ برگزاري و همكاري در اجراي جشنوار هها، آنفران سها و مسابقات علمي

 

 

(داخلي و خارجي

)

٣ توليد و انتشار نشريه علمي، آتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي

علمي آموزشي

٤ برنام هريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراآز علمي، صنعتي و فناوري

٥ اطلاع رساني در خصوص آليه فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن

٦ حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقي تهاي علمي، فعاليت هاي پژوهشي و

اختراعات دانشجويان

ماده ٤

 

 

 

اهداف تشكيل و فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از

:

١ ايجاد زمينه هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان،

دانش آموختگان و بهره گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

٢ افزايش مشارآت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين

فعاليت ها

٣ حمايت از فعاليت هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و

پژوهش

٤ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش هاي مختلف جامعه

٥ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره گيري از توان علمي اعضای هيأت علمی

بخش دوم

 

 

: ارآان و تشكيلات

ماده ٥

 

 

 

دانشجويان آليه گرايش ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن

علمي متناظر با همان رشته به شمار مي روند

 

 

.

ماده ٦

 

 

 

شوراي مديريت انجمن علمي متشكل از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي البدل است آه با

انجام انتخابات از ميان اعضاي انجمن، با رأي مستقيم آنان و آسب اآثريت نسبي آرا براي مدت

يك سال انتخاب مي شوند

 

 

.

تبصره

 

 

اعضاي اصلي و عل يالبدل در رشت ههايی با فراگيري بيش از ٥٠٠ دانشجو متشكل از ٧

عضو اصلي و ٢ عضو عل يالبدل خواهد بود

 

 

.

ماده ٧

 

 

 

وظايف شوراي مديريت عبارتند از

:

١ جذب دانشجويان علاقه مند و خلاق به فعالي تهاي علمي پژوهشي و ايجاد انگيزه براي

مشارآت در اي نگونه فعاليت ها

٢ برنام هريزي، ساماندهي، اجرا، هدايت و نظارت بر فعاليت هاي ادواري و سالانه انجمن

٣ برقراري ارتباط مستمر با ديگر انجم نهاي علمي دانشجويي و انجمن هاي علمي تخصصي

داخل و خارج دانشگاه ها

٤ برقراري ارتباط با نهادها و سازما نهاي خارج از دانشگاه براي انجام فعاليت هاي مشترك

٥ برنام هريزي و پيشنهاد همكاري براي اجراي طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي

٦ تصويب اساسنامه انجمن علمي و اخذ تأييد آن از مديريت فرهنگي دانشگاه

٧ همكاري و ارتباط مستمر با مدير و اعضاي هيأت علمي گروه آموزشي ذيربط براي تحقق

(

 

 

اهداف و فعالي تهاي علمي انجمن (

موضوع ماده ٣

٨ تشكيل آميته هاي مختلف آاري و نظارت بر عملكرد آنها

٩ برگزاري انتخابات شوراي مديريت دوره بعد

١٠ حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات انجمن، تصويب هزينه هاي مالي برنام هها، تنظيم و ارائه

گزارش مالي انجمن به طور سالانه و ارسال آن به مدير فرهنگي دانشگاه

١١ تدوين برنام ههاي سالانه و ارائه آن به مدير فرهنگي

ماده ٨

 

 

 

شوراي مديريت انجمن يكي از اعضاي خود را به عنوان دبير شورا انتخاب مي آند و به

رئيس دانشكده و مدير فرهنگي دانشگاه اعلام مي آند

 

 

.

ماده ٩

 

 

 

دبير انجمن مسئوليت برگزاري جلسات شوراي مديريت انجمن و پيگيري و نظارت بر

اجراي مصوبات آن، شرآت در جلسات شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشكده يا دانشگاه و

ارائه گزارش مستمر به شوراي مديريت را بر عهده دارد

 

 

.

همچنين دبير انجمن مسئول انجام آليه

امور حقوقي و اداري انجمن است

 

 

.

ماده ١٠

 

 

شوراي دبيران:

در دانشگاههايي آه حداقل ٥ انجمن علمي دانشجويي تشكيل شده باشد شوراي دبيران

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه با حضور دبيران آليه انجمن هاي علمي دانشجويي

تشكيل مي شود

 

 

.

تبصره

 

 

دانشكده هايي آه حداقل ٣ انجمن علمي داشته باشند م يتوانند شوراي دبيران

انجمن هاي علمي دانشكده را تشكيل دهند آه وظايف شوراي دبيران دانشگاه به جز بند دوم به

آن تفويض مي گردد

 

 

.

ماده ١١

 

 

 

يك نفر از اعضاي شوراي دبيران دانشكده به انتخاب ايشان به عنوان دبير اين شورا

انتخاب مي شود آه به نمايندگي از اين شورا در شوراي دبيران انجم نهاي علمي دانشگاه

شرآت م يآند

 

 

.

تبصره

 

 

دبير شوراي دبيران هر دانشكده به تعداد انجم نهاي علمي آن دانشكده در شوراي

دبيران دانشگاه داراي حق رأي مي باشد

 

 

.

ماده ١٢

 

 

 

شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه از ميان خود يك نفر را به عنوان

دبير شورا انتخاب م ينمايند آه براساس آيين نامه داخلي شورا فعاليت خواهد آرد

 

 

.

ماده ١٣

 

 

 

دبيران شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاهها حداقل سالي يك بار

به دعوت اداره آل امور فرهنگي وزارت علوم جهت بررسي مسائل، مشكلات عمومي انجمن ها،

انتقال تجربيات و برنامه ريزي جهت طرحها و برنام ههاي مشترك تشكيل جلسه م يدهند

 

 

.

ماده ١٤

 

 

 

انجمن هاي علمي دانشجويي رشته هاي مشابه مي توانند نسبت به تشكيل اتحاديه

انجمن هاي علمي دانشجويي آن رشت هها اقدام نمايند آه ضوابط و شرايط تأسيس اتحاديه در

چارچوب این آيي ننامه و دستورالعمل تشکيل و فعاليت اتحاديه انجم نهاي علمي دانشجويي

دانشگاهها تعيين خواهد شد

 

 

.

ماده ١٥

 

 

وظايف شوراي دبيران

١ پيشنهاد و تصويب طر حهاي مشترك و هماهنگي در اجراي آن برنامه ها

٢ انتخاب نمايندگان شوراي دبيران براي شرآت در آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي

دانشجويي دانشگاه

٣ معرفي يك نفر ناظر براي هيأت اجرايي انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي

٤ تصويب آيين نامه داخلي مشترك انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه و آيين نامه داخلي

شوراي دبيران در چارچوب اين آيين نامه

٥ ايجاد هماهنگي و رسيدگي به مسائل بين انجم نهاي علمي دانشجويي

٦ نظارت بر حسن عملكرد انجمن هاي علمي دانشجويي

 

 

(

امور مالي، حفظ و استفاده صحيح از

اموال و تجهيزات، اجراي آيي ننامه داخلي و

 

 

...)

و ارائه گزارش به آميته حمايت و نظارت بر

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه

 

 

.

بخش سوم

 

 

: ضوابط تشكيل و فعاليت انجم نها و اتحادیه های علمي دانشجويي

ماده ١٦

 

 

 

براي تأسيس انجمن علمي دانشجويي، حداقل ٥ نفر از دانشجويان رشته ذيربط

تقاضاي خود را به معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده و در صورت عدم وجود اين پست در

دانشكده آن را به معاون پژوهشي دانشكده ارائه مي دهند

 

 

.

معاون دانشكده در صورت عدم

تأسيس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشي مربوطه موافقت خود را براي

تأسيس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثب تنام داوطلبان شوراي مديريت و برگزاري انتخابات

اقدام مي نمايد

 

 

.

تبصره ١

 

 

 

در صورت عدم وجود هر يك از معاونان فو قالذآر، به صلاحديد رئيس دانشكده يكي از

معاونان عهده دار وظايف خواهد شد

 

 

.

تبصره ٢

 

 

 

انتخابات در سطح دانشگاه و همزمان در آليه دانشكده ها در آبان ماه هر سال برگزار

مي شود

 

 

. معاونت دانشجويي و فرهنگي زمان دقيق برگزاري انتخابات را اعلام مي آند

.

ماده ١٧

 

 

 

معاون دانشكده صلاحيت نامزدها را بر طبق مفاد اين آيين نامه بررسي و احراز و پس از

اعلام اسامي نامزدها انتخابات را با اعلام قبلي برگزار م يآند

 

 

.

نتايج آن طي صورتجلسه اي تنظيم

و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال مي شود

 

 

.

تبصره ١

 

 

فقط دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته مورد نظر حق رأي و حق داوطلب شدن را

دارا مي باشند

 

 

.

تبصره ٢

 

 

نخستين شوراي مديريت منتخب حداآثر ظرف مدت دو هفته پس از برگزاري انتخابات

بايد اساسنامه انجمن را تدوين و به مديريت فرهنگي دانشگاه ارسال نمايد

 

 

.

ماده ١٨

 

 

 

اداره امور فرهنگي پس از تأييد انتخابات و اساسنامه، انجمن را در ليست انجم نهاي

علمي دانشجويي دانشگاه ثبت و به دانشكده اعلام خواهد آرد

 

 

.

مدير گروه آموزشي مربوط

نسبت به صدور حكم اعضاي شوراي مديريت براي مدت يك سال اقدام م ينمايد

 

 

.

ماده ١٩

 

 

 

شرايط داوطلبان عضويت در شوراي مديريت انجمن علمي دانشجويي به شرح ذيل

مي باشد

 

 

:

الف شرايط عمومي

١ اشتغال به تحصيل در رشته مربوط

٢ عدم عضويت در شوراي مرآزي ديگر تشكل هاي دانشجويي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي

و فرهنگي

تبصره

 

 

اعضاي شوراي مرآزي ديگر تشكلها در صورت استعفا يك ماه قبل از برگزاري انتخابات

انجمن های علمی و پذيرش آن م يتوانند داوطلب عضويت در شوراي مديريت انجمن علمی

شوند

 

 

.

٣ عدم محكوميت منجر به توبيخ آتبي و درج در پرونده يا بالاتر

 

 

.

٤ گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي براي دانشجويان مقاطع آارداني و آارشناسي

ب شرايط اختصاصي

داوطلبان بايد حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند

 

:

١ معدل نيمسال گذشته داوطلب آمتر از ميانگين معدل گروه در همان نيمسال نباشد

 

.

٢ داشتن حداقل يك مقاله علمي چاپ شده

 

(اعم از تأليف يا ترجمه) در نشريات دانشجويي،

دانشگاهي و

 

...

تبصره

 

تأييد علمي بودن محتواي مقاله توسط مدير گروه ذيربط انجام خواهد شد.

٣ اجرا يا همكاري در اجراي يك طرح پژوهشي به تأييد آارفرما يا مجري طرح

٤ تأليف يا همكاري در تأليف يا ترجمه آتاب

٥ داوطلب از دانشجويان استعدادهاي درخشان و يا برگزيدگان المپيادها باشد

 

.

ماده ٢٠

 

 

مجوز برنام هها و فعاليتهايي آه در سطح دانشكده برگزار م يشود توسط معاون

دانشكده و در صورتي آه در سطح دانشگاه برگزار شود توسط مدير فرهنگي پس از تأييد معاون

دانشكده و در صورتي آه در سطح ملي يا فرادانشگاهي برگزار شود توسط آميته حمايت و

نظارت از انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه پس از تأييد مدير فرهنگي صادر م يشود

 

.

ماده ٢١

 

 

فعاليتهاي انجمن هاي علمي دانشجويي در چارچوب اين آيين نامه و صرفاً در عرصه هاي

علمي مجاز مي باشند و هرگونه فعاليت صنفي، سياسي و

 

.... توسط انجمنها تخلف محسوب

مي شود

 

.

ماده ٢٢

 

 

ميزان و نحوه حمايت مالي از طر حهاي مصوب انجمنهاي علمي دانشجويي به

تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مي باشد

 

.

ماده ٢٣

 

 

يك ماه قبل از پايان مدت قانوني فعاليت شوراي مديريت انجمن، اين شورا با تشكيل

هيأت اجرايي انتخابات شامل يك نماينده از اعضاي شوراي مديريت

 

(با شرط عدم داوطلبي)، يك

نماينده از نماينده شوراي دبيران دانشگاه يا دانشكده و يك نماينده از طرف معاون دانشكده

نسبت به برگزاري انتخابات دوره جديد اقدام و صورتجلسه را براي معاون دانشكده ارسال خواهد

آرد

 

.

تبصره

 

در صورت داوطلب شدن تمام اعضاي شوراي مديريت يكي از دانشجويان آن رشته را به

عنوان نماينده در هيأت اجرايي انتخاب م يآنند

 

.

ماده ٢٤

 

 

در صورت وجود هرگونه شكايت و يا اعتراض در آليه مراحل انتخابات مدير امور فرهنگي

مرجع پيگيري م يباشد

 

.

تبصره

 

در صورت باقي ماندن اختلاف، آميته حمايت و نظارت بر انجم نهاي علمي دانشجويي

دانشگاه مرجع تصميم گيري نهايي خواهد بود

 

.

ماده ٢٥

 

 

جهت تشكيل انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي ٥ نفر از دانشجويان به عنوان

هيأت مؤسس دلايل توجيهي، اساسنامه پيشنهادي و تقاضاي خود را به معاون دانشكده ارائه و

پس از تأييد ايشان به منظور تصمي مگيري براي آميته نظارت و حمايت از انجم نهاي علمي

دانشجويي دانشگاه ارسال مي شود

 

. در صورت موافقت آميته با تشكيل انجمن علمي بين

رشته اي مراتب به دانشكده اعلام و هيأت مؤسس نسبت به فراخوان عضويت در انجمن اقدام

خواهد آرد

 

.

ماده ٢٦

 

 

پس از عضوگيري و تصويب نهايي اساسنامه در مجمع عمومي، اعضاي انجمن آه

شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان را دارا م یباشند، مي توانند داوطلب عضويت در شوراي

مديريت انجمن شده و پس از تأييد نهايي صلاحيت توسط هيأت اجرايي، انتخابات برگزار خواهد

شد

 

.

تبصره ١

 

فقط اعضاي انجمن حق رأي و حق داوطلب شدن در انجمن مربوطه را دارند.

تبصره ٢

 

شرايط داوطلبان عضويت در انجمن علمي دانشجويي بين رشت هاي بايد در اساسنامه

پيشنهادي اعلام شده باشد

 

.

بخش چهارم

 

 

: شورای حمايت و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمي دانشجويي

ماده ٢٧

 

 

برای حمایت از انجم نهای علمی دانشجویی و نظارت بر آ نها در وزارت علوم،

تحقيقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

(رئيس شورا)،

معاون پشتيبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام الاختيار وی، مدیرکل دفتر امور

فرهنگی

 

(نائب رئيس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبير کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم،

کارشناس مسئول امور انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی، سه تن از دبيران اتحادی هها به

انتخاب شورای دبيران اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی تشکيل می شود

 

. دبيرخانه این

کميته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود

 

. وظایف این کميته

عبارتند از

 

:

١ سياستگذاري و تعيين خط مش يهاي آلان انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگا ههای کشور

در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه

 

.

٢ ارزیابی فعاليت ها و نظارت بر کميت ههای نظارت بر انجم نهای علمی دانشجویی دانشگا هها

براساس گزارش های مستند و سایر روش ها

 

.

٣ تعيين ميزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری از همای شهای کشوری و

نشست های علمی انجم نها

٤ اخذ تصميم و ارائه پيشنهاد جهت تسهيل ارتباط بين انجمن های علمی دانشجویی با

انجمن های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای

دیگر

 

.

٥ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های کشور و نظارت بر

حسن اجرای آن

 

.

ماده ٢٨

 

 

هيأت مؤسس اتحادیه حداقل ٣ تن از نمایندگان انجم نهای علمی دانشجویی

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در یک رشته علمی

معين می باشد که درخواست مجوز تأسيس و فعاليت را به شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و

اتحادیه های علمی دانشجویی وزارت علوم

 

(موضوع ماده ٢٧ این آیين نامه) ارائه می نماید.

محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است

 

:

١ تقاضای عضویت بيش از نيمی از تشک لهای علمی موجود آن رشته در دانشگاه ها و مراکز

آموزش عالی، به همراه نامه تأیيد هر یک از انجم نها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه

تأسيس و فعاليت آن انجمن را تسجيل کرده باشد

 

.

٢ ارائه پيش نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل های متقاضی عضویت رسيده باشد

 

.

ماده ٢٩

 

 

شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هيأت مؤسس و شورای مرکزی

موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می نماید و

موافقت با تأسيس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبيرخانه به اطلاع مؤسسان

خواهد رساند

 

.

ماده ٣٠

 

 

تأسيس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکيلات و ارکان،

اساسنامه و انحلال اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به

تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجم نها و نظارت بر انجم نها و اتحادی ههای علمی

دانشجویی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری براساس این آیي ننامه خواهد رسيد، تعيين م یشود

 

.

ماده ٣١

 

 

به منظور حمايت و نظارت فعالي تهاي انجم نهاي علمي دانشجويي، آميت هاي در هر

دانشگاه با همين عنوان با ترآيب زیر تشكيل م يشود

 

:

١ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

 

(رئيس آميته)

٢ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه

 

(دبير آميته)

٣ مديرآل امور پژوهشي دانشگاه

٤ مديرآل امور آموزشي دانشگاه

٥ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

٦ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره ١

 

حكم اعضاي آميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي شود.

تبصره ٢

 

در دانشگاههايي آه براي امور انجم نهاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد

شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات آميته شرآت مي آند

 

.

تبصره ٣

 

اعضاي انتخابي آميته براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.

ماده ٣٢

 

 

وظايف آميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل

است

 

:

١ نظارت بر حسن عملكرد انجم نهاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به

شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره ١

 

در صورتي آه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه

انجمن تخلف نمايند، آميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي

دبيران تذآر شفاهي يا آتبي

 

(حسب مورد) مي دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار

آتبي مي دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در

آميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند

 

. در صورتي آه انجمن يا شوراي دبيران

نتوانند آميته را قانع نمايند آميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت

 

:

الف انحلال شوراي مديريت انجمن آه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت ٢

ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد

 

. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي توانند نامزد

انتخابات شوند

 

).

ب

 

) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شورای

دبيران باشد، به آميته انضباطي معرفي خواهد شد

 

.

تبصره ٢

 

مرجع تجديد نظر در آراي آميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.

٢ بررسي و تصويب برنامه هاي پيشنهادي انجمن هاي علمي دانشجويي آه در سطح فرا

دانشگاهي، ملي يا بين المللي برگزار مي گردد

 

.

٣ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي آلان انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه در

چارچوب سياست توسعه علمي آشور

 

.

٤ برنامه ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجم نهاي علمي دانشجويي

 

(تسهيل

ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حماي تهاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن هاي علمي

فعال و طرح هاي برگزيده و

 

...)

٥ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجم نهاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

٦ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنام ههاي ارائه شده

به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن ها

 

.

١٣٨٧ به تصويب وزير علوم، تحقيقات و

 

/ ٩/ اين آيين نامه در ٣٢ ماده و ٢١ تبصره در تاريخ ١٨

فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ به دانشگاهها قابل اجرا است

 

.

 

   دانلود : form.pdf           حجم فایل 46 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 21399
 بازدید امروز : 3840
 کل بازدید : 36439222
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.5156
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم