صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
منو اصلی
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی
مدیریت مالی

معاونت پشتیبانی:  جناب آقای دکتر حسینی

مدیریت مالی :جناب آقای عیوضی

امین اموال:جناب آقای ابوالفتحی

کارشناسان حسابداری و شهریه:

جناب آقای سعید کریمی

سرکار خانم امامی

سرکار خانم مدنی

سرکار خانم احترامی

 

وظایف مديريت مالي  

      انجام كليه دريافتها و پرداختها برابر مقررات در حوزه مديريت مالي صورت مي پذيرد و انجام كليه امور جاري دانشگاه منوط به اعتبار مصوب و تامين اعتبار است. همچنین انجام كليه فعل و انفعالات مالي طبق قوانين و مقررات مالي معاملاتي دانشگاه و هيأت امناء دانشگاه در رابطه با دريافت ها و پرداخت ها، تنظيم اسناد مالي و معاملاتي و ثبت در رايانه ها و دفاتر مربوطه، بستن حساب ها و اعلام گزارش به سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ، دیوان محاسبات  و ساير ارگان ها از جمله وظايف اين مديريت محسوب مي گردد.

ماهیت و نوع همکاری مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان قم  و شرح وظایف این مدیریت به شرح ذیل می باشد:

 

1.      انجام فعالیتهای مربوط به دریافت و پرداخت های دانشگاه در زمینه های جاری و عمرانی

2.      تهیه لیست های حق التدریس و پرداخت آن

3.      پرداخت کسورات قانونی و سهم مراجع ذیصلاح قانونی

4.      نظارت و کنترل دریافت ها و پرداختهای حسابهای بانکی و مطابقت با موارد ثبت شده در دفاتر قانونی

5.      ارائه خدمات مالی به دانشجویان عزیز در خصوص شهریه و هزینه های جانبی تحصیلی

6.      تهیه گزارشات آماری درآمد و هزینه و دقت در تحقق صحیح آیتم های مزبور

7.      ارائه خدمات و فعالیتهای دریافتی و پرداخت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی

8.      ارائه وام و تسهیلات مالی به  دانشجویان

9.      نظارت بر بودجه شورای فرهنگی و پرداخت بر اساس مصوبات شورا در زمینه فرهنگی

10.  کنترل قراردادهای پیمانکاری و پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس پیشرفت فیزیکی و تائید سرناظر عمرانی و محلی

11.  اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتی

12.  تنظيم و نگهداري حسابهاي دريافتي و پرداختي بر حسب بودجه مصوب اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و غيره

13.  جذب اعتبارات تخصيص يافته هر ساله دانشگاه شامل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي و غيره

14.  هزينه نمودن بودجه دانشگاه با توجه به اولويت بندي و سياست گذاري مالي دانشگاه در قالب قوانين و مقررات مالي

15.  هزينه نمودن بودجه دانشگاه و تنظيم حسابها و ثبت دفاتر مالي

16.  همكاري در تهيه و تدوين به موقع بودجه اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي دانشگاه

17.  تهيه و ارائه گزارشات مالي ماهانه و ساليانه دانشگاه به مقامات مافوق

18.  شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایده دانشگاه

19.  نظارت و اعمال رسيدگي به اسناد جهت تطبيق با قوانين و مقررات مالي

20.  همكاري با هيئت حسابرسان در مواقع ضروري

21.  حفظ و نگهداري دفاتر اموال

22.  نگهداري حساب اموال مصرفي و غير مصرفي دانشگاه بر حسب قيمت، تعداد، مقدار و تهيه گزارشات و ارسال به اداره اموال و درآمد

23.  نظارت كامل برعملكرد خريد كالا وتجهيزات وخدمات مورد نياز دانشگاه وواحدهاي تابعه درچارچوب اعتبارات مصوب وتخصيصي

24.  پرداخت حقوق ودستمزد وساير مزاياي مستمر وغير مستمر كاركنان رسمي - پيماني - خريد خدمت وشركتي به صورت ماهيانه .

25.  ثبت و بررسي ورسيدگي اسناد دانشگاه وواحدهاي تابعه براساس بخشنامه ها ودستورالعمل هاي وزارتي .

26.  هماهنگ نمودن ادارات مختلف امورمالي دانشگاه وحسابداري واحدها ي تابعه درزمينه مالي

27.  استخراج وارائه آمار وصورت ها وگزارش هاي مالي ازجمله تراز هاي كل ومعين ، صورت تفريغ  بودجه و صورت هاي مغايرت بانكي براساس مستندات موجود.

28.  هماهنگي با ادارات دارايي - بيمه خدمات درماني - بيمه تامين اجتماعي وساير بيمه ها و... دررابطه با موارد متعدد ازجمله ماليات ، بازنشستگي وسايركسورات و...

29.  نظارت مالي برحسن اجراي قراردادها و پرو‍ژه هاي عمراني وثبت اسناد واستخراج صورت هاي مالي مربوط

30.  نظارت براموال منقول وغيرمنقول دانشگاه وهمچنين ثبت وشماره گذاري وصورت برداري كامل ازآنها

 

 در ادامه شرح  وظایف تفضیلی هر قسمت به تفکیک ارائه می گردد:

 

واحد امین اموال

1.      انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار برای هریک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال طبق مقررات مربوطه  

2.      صدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط  و ارسال آن به سازمان متبوع و اداره کل اموال جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ممیزی و رسیدگی به اموال اسقاطی و ثبت مشخصات اموال خارج شده در دفاتر موضوع فرم 17 اموالی.

3.      نگاهداری حساب کلیه اموال منقول ، مسروقه یا از بین رفته طبق آئین نامه اموالی دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال.

4.      تنظیم فهرست موجودی اموال منقول ابوالجمعی و ثبت مشخصات کامل آنها در دفتر مربوطه .

5.      ارسال فهرست کامل اموال منقول برای مدیر مالی به منظور ثبت در دفاتر مربوطه.

6.      نصب برچسب مخصوص و یا شماره روی هریک از اموال و ثبت شماره مربوطه در دفتر سیاهه اموال و اخذ امضاء از تحویل گیرندگان اموال و در نهایت اخذ امضاهای لازم از مقامهای مجاز.

7.      نظارت بر تحویل اموال جدید به قسمتها و تحویل گرفتن اموال فرسوده.

8.      نظارت بر تحویل اجناس وارده به انبار و صدور قبض اموال ، جابجا نمودن اموال واحدها و حفاظت و ایمنی انبار و کالاهای موجود.

9.      کنترل موجودی انبار در فواصل معین و مطلع ساختن مسئولین جهت تجدید سفارش.

10.  تست کلیه اموال غیرمصرفی خریداری شده در دفاتر مخصوص اموال با در نظر گرفتن طبقه بندی اموال.

11.   تنظیم صورت حسابهای اموال رسیده با در نظر گرفتن طبقه بندی اموال و ارسال آن به اداره اموال و درآمد سازمان مرکزی در هر شش ماه یکبار.

12.  شرکت در جلسات مربوط به حراج اموال و اثاثیه به همراه مدیر اداری و پیگیری خروج اموال از انبار.

13.  تنظیم فرم 16 اموال برای مشخص شدن اموال اطاقها.

14.  ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها و قسمتها بر اساس ( فرم تکمیل شده نقل و انتقالات داخلی اموال بین واحدها و قسمتها پس از اخذ امضاء های مجاز ) و تنظیم فرم شماره 16 اموالی با توجه به تغییرات اعمال شده و الصاق در قسمت مربوطه.

واحد اعتبارات

1.      -کنترل و ثبت عملیات مالی اعم از اعتبار مصوب، تخصیص اعتبار از سازمان ، تخصیص اعتبار واحدها، تعهدات و هزینه ها در فصول ، برنامه ها وردیفهای مربوطه

2.      گزارش عملکرد بودجه  دستگاه به سازمان مرکزی

3.      اعلام مانده اعتبارات در پایان سال جاری و همکاری در جهت بستن حسابها

4.      انجام مکاتبات و سایر امور محوله مطابق با نظر مافوق

واحد دریافت و پرداخت

1.      صدور برگه حسابداری کلیه حسابها اعم از جاری ، اختصاصی ، ابلاغی ، سپرده، سایر منابع ...

2.      تهيه، تنظيم و پرداخت كليه ليستهاي اضافه كاري ، ماموریتها ، پیمان نامه ها و هزینه ازدواج، فوت ، پاداش بازنشستگی و...

3.      صدور كليه چكها بر اساس اسناد صادره،  از كليه منابع بودجه اي اعم از جاری ، اختصاصی ، ردیفهای ابلاغی ، سپرده ها، خانه های سازمانی، هدایای مردمی و سایر منابع

4.      دريافت كليه چكهاي و فیشهای واريزي از سوي سایر سازمانها ،وزارتخانه ها و يا افراد حقيقي و حقوقي و منظور نمودن آن به حسابهاي مربوطه با صدور اسناد لازم.

5.      حواله و پرداخت حقوق بازنشستگان کلیه واحدهای تابعه .

6.      دريافت دسته چكهاي مربوط به حسابهاي جاري و فعال دانشگاه در زمانهاي لازم از بانكهاي عامل.

7.      نگهداري سپرده افراد حقيقي و استرداد آن طبق دستور مديريت در زمانهاي مقتضي طي اسناد صادره.

8.      نگهداري مدارك تضميني افراد حقيقي و حقوقي و استرداد آن طبق مقررات و تشخيص مديريت دانشگاه طي  اسناد صادره

9.      تهيه،‌ تنظيم و انجام مكاتبات اداري زیر نظر مافوق

 

واحد رسیدگی به اسناد هزینه

1.      مطالعه قوانین و مقررات مربوطه از جمله آئین نامه مالی معاملاتی- قانون محاسبات عمومی کشور قانون برگزاری مناقصات - قوانین و مقررات اداری و استخدامی قانون کار و تأمین اجتماعی قانون مالیاتهای مستقیم قانون بودجه مصوبات هیئت امناء دانشگاه - دستورالعمل و بخشنامه های داخلی و وزارتی و....

2.      رسیدگی به اسناد هزینه مرکز و واحدهای تابعه دانشگاه از نظر تطبیق با کلیه قوانین فوق

3.      تطبیق پرداختها با موافقتنامه های مبادله شده و تخصیص های صادر شده

4.      پاسخگویی به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در ارتباط با اسناد هزینه و ارائه راهنمایی های لازم به مسئولین رسیدگی به اسناد واحدها

5.      ارائه گزارشهای لازم و انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق

6.      انجام مکاتبات لازم در زمینه های مختلف در صورت نیاز

  

واحد حقوق و دستمزد

1.      تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایا - حق التدریس - حق الزحمه امتحانات همکار دانشجوئی ، و مابه التفاوت احکام پرسنلی با توجه به احکام صادره از سوی کارگزینی و همچنین دستور پرداخت از سوی ریاست .

2.      تهیه و تنظیم لیست های بیمه تامین اجتماعی اظهار نامه خدمات درمانی بیمه عمرو حوادث بیمه تکمیلی و دارایی و ارسال لیستها به سازمانهای مطبوع.

3.      تهیه و تنظیم کلیه لیستهای حقوقی شاغلین .

4.      تهیه و تنظیم لیستها ، چکها و فرمهای مربوط به کسر کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات ، بیمه و اقساط وامهای مختلف دریافتی و تعهدات از حقوق کارکنان .

 

واحد حسابداري

5.      تنظيم و صدور اسناد هزينه جاري ، اختصاصی و عمرانی .

6.      رسيدگي به اسناد صادر شده و تهيه گزارش مالي ماهيانه.

7.      صدور چك‌هاي مورد نياز.

8.      ارسال کلیه  اسناد و گزارش مالي به سازمان مرکزی .

9.      تنظيم اسناد خريد غذاخوري‌ امور دانشجويي.

10.  تنظيم اسناد درآمد و فروش ژتون غذاي دانشجويي.

11.  تنظيم و صدور اسناد هزينه از محل درآمد.

12.  تنظيم و صدور اسناد هزينه از محل رديف‌ها.

13.  تنظيم و صدور اسناد هزينه از محل ساير منابع

14.  کنترل ونظارت بر صورتهای مالی

15.  کنترل ردیفهای ابلاغی و اختصاصی

16.  نظارت برثبت اسناد و تنظیم سرفصلهاو کد گزارش آن

17.  کنترل مغایرت بانکی و پیگیری ارقام باز

18.  پیگیری تسویه حساب تنخواه مرکز و واحدها

19.  کنترل و پیگیری تخصیصهای صادره مدیریت بودجه با ثبت ها در اداره اعتبارات و دفتر داری

20.  کنترل سپرده ها و آزادسازی آن طبق مقررات مالی

21.  تنظیم و ایجاد کدینگ حساب

22.  تطبیق و اجرای مقررات دیوان محاسبات و تعامل با اداره مربوط

23.  تهیه و تنظیم تفریغ  و عملکرد بودجه هر سال 

24.  انجام سایرامور محوله از طرف مافوق

 

واحد درآمد

1.      محاسبه و ثبت شهریه دریافتی از دانشجویان

2.      رسیدگی به مانده بدهکاری و بستانکاری دانشجویان

3.      رسیدگی پرونده دانشجویان جهت انجام مفاصا حساب

4.      تهیه و تنظیم فرم انصرافی و مرخصی تحصیلی طبق مقررات مالی

5.      پاسخگویی به کلیه سوالات دانشجویان

6.      مطالعه مقررات و قوانین مربوط به شهریه

7.      تهیه و تنظیم فرم اطلاعات درآمدهای اختصاصی ماهانه به همراه حواله های مربوطه به اداره کل اموال و درآمد.

8.      تهیه و تنظیم جدول درآمدی مربوط به هر نیمسال تحصیلی طبق فرم مربوطه  به دفتر تشکیلات و بودجه.

9.      پیگیری امور محوله از طرف مافوق

 

بازنشستگی

1.      پیگیری و تکمیل مدارک برقراری حقوق بازنشستگان و موظفین

2.      تهیه و تنظیم لیستهای حقوقی و پرداختهای متفرقه ( عیدی، بن نقدی و غیرنقدی ....)

3.      نظارت رسیدگی به کلیه اسناد و مدارک پرداختها از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

4.      پیگیری و هماهنگی با سازمان بازنشستگی کشوری به منظور دریافت به موقع اعتبار حقوق و تسویه حساب در پایان هر سال و اجرای دستورالعمل های مربوطه

5.      تهیه و تنظیم لیست تغییرات بیمه درمان و اظهارنامه بیمه خدمات درمانی

6.      محاسبه و اجرای اصلاحیه احکام حقوقی و حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین

7.      مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر  در مورد نحوه اجرای آن

 

 

 

نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم