• فرارسیدن لیالی قدر
    فرارسیدن لیالی قدر و ایام سوگواری مولای متقیان بر همگان تسلیت باد

  • مرکز مشاوره
    انتخاب مرکز مشاوره

  • پیام مرکز مشاوره
    مرکز مشاوره

اخبار امتحاناتخدمات آموزشبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی
١٤:٤٢ - 1395/02/15

ثبت نمرات میان ترم
٠٨:١٥ - 1394/09/10

ثبت نمرات میانترم3941
١١:٣٩ - 1394/02/23

دروس کتاب باز

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده