• تبریک
  تبریک عید فطر

 • اطلاع رسانی تعطیلات
  تعطیلات دانشگاه

 • احراز رتبه اول پیام نور
  دانشگاه پیام نور بین دانشگاههای جامع کشور موفق به دریافت رتبه اول آموزش شد.

 • پاداش چاپ مقالات
  دریافت پاداش چاپ مقالات در نشریات معتبر

اخبار امتحاناتبرگزاری کلاسخدمات آموزشاخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم،صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده