• خیرمقدم به ورودیهای جدید
  خیرمقدم به ورودیهای جدید

 • زمان مراجعه
  زمان مراجعه

 • اعطای جوایز تحصیلی
  اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 • برگزاری کارگاه ماشین افزار
  برگزاری کارگاه ماشین افزار(قسمت دوم کارگاه عمومی2)

خدمات آموزشاخبار امتحاناتبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم،صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده