• برگزاری کارگاه ماشین افزار
    برگزاری کارگاه ماشین افزار(قسمت دوم کارگاه عمومی2)

  • پاداش چاپ مقالات
    دریافت پاداش چاپ مقالات در نشریات معتبر

  • عکس
    عکس زیبا

اخبار امتحاناتبرگزاری کلاسخدمات آموزشاخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم،صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده