• کارت آزمون
  کلیه دانشجویان جهت شرکت در آزمون میبایست کارت آزمون همراه داشته باشند.

 • مکان برگزاری امتحانات نیم سال 3942
  مکان برگزاری امتحانات نیم سال 3942

 • لیست دروس کتاب باز (open book) نیمسال دوم 95-94
  لیست دروس کتاب باز (open book) نیمسال دوم 95-94

 • مرکز مشاوره
  انتخاب مرکز مشاوره

 • پیام مرکز مشاوره
  مرکز مشاوره

اخبار امتحاناتخدمات آموزشبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی
١٤:٤٢ - 1395/02/15

ثبت نمرات میان ترم
٠٨:١٥ - 1394/09/10

ثبت نمرات میانترم3941
١١:٣٩ - 1394/02/23

دروس کتاب باز

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده