• جشنواره حرکت
  حرکت

 • المپیاد
  شرکت در المپیاد ورزشی

 • احراز رتبه اول پیام نور
  دانشگاه پیام نور بین دانشگاههای جامع کشور موفق به دریافت رتبه اول آموزش شد.

 • عکس
  عکس زیبا

 • پاداش چاپ مقالات
  دریافت پاداش چاپ مقالات در نشریات معتبر

اخبار امتحاناتبرگزاری کلاسخدمات آموزشاخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138 ، پست الترونیکی: info@qompnu.ac.ir
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده