• آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی بهمن ماه سال 97 دانشگاه پیام نور مرکز قم
  .

 • آخرین فرصت ثبت نمرات میان ترم دوره کارشناسی کارشناسی ارشد
  آخرین فرصت ثبت نمرات میان ترم دوره کارشناسی کارشناسی ارشد

 • محل برگزاری آزمون پایان ترممحل برگزاری آزمون پایان ترم نیمسال اول 98-97
  محل برگزاری آزمون پایان ترم نیمسال اول 98-97

 • انتخاب پیام نور
  پیام نور دانشگاه برتر

 • 4060
  سامانه 4060

 • مهم
  انتخاب مرکز مشاوره

خدمات آموزشاخبار امتحاناتبرگزاری کلاساخباردانشجويياخبارفرهنگی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده